Co-S01

 • 1U Unit
 • Unlimited Băng thông
 • 100 Mbps ĐT trong nước
 • 5Mbps ĐT quốc tế
 • 400W Power
 • 1 IP
 • CMC Datacenter
1,400,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

Co-S02

 • 1U Unit
 • Unlimited Băng thông
 • 100 Mbps ĐT trong nước
 • 5Mbps ĐT quốc tế
 • 400W Power
 • 1 IP
 • VDC Datacenter
1,800,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

Co-S03

 • 1U Unit
 • Unlimited Băng thông
 • 100 Mbps ĐT trong nước
 • 5Mbps ĐT quốc tế
 • 400W Power
 • 1 IP
 • FPT Datacenter
1,700,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

Co-S04

 • 1U Unit
 • Unlimited Băng thông
 • 200 Mbps ĐT trong nước
 • 10 Mbps ĐT quốc tế
 • 400W Power
 • 1 IP
 • Viettel Datacenter
1,800,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký

Co-S05

 • 1U Unit
 • Unlimited Băng thông
 • 100 Mbps ĐT trong nước
 • 5 Mbps ĐT quốc tế
 • 400W Power
 • 1 IP
 • CMC Datacenter
1,400,000VNĐ
hàng tháng
Đăng ký