Chuyển tên miền

Chuyển tên miền về ODB ngay bây giờ để được thêm 1 năm sử dụng. Không bao gồm TLDs nhất định và tên miền mới gia hạn.